Personen en Familierecht

Wij adviseren U graag en staan U ook bij in procedures aangaande:

  • echtscheiding en alle daaraan gerelateerde kwesties, zoals de regelingen met betrekking tot de kinderen, alimentatie, boedelscheiding en afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden;
  • verbreking van een (niet-huwelijkse) samenleving en afwikkeling van een samenlevingscontract;
  • alimentatiewijziging, vaststelling en beëindiging daarvan;
  • omgangsregeling met minderjarige kinderen, vaststelling en wijziging daarvan;
  • pensioenaanspraken;
  • erfrecht;
  • jeugdrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;

Strafrecht

Wordt U verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Bent U als getuige betrokken bij een overtreding of misdrijf? Heeft U ten gevolge van een misdrijf schade geleden en wenst U deze op de dader te verhalen?

Baltus & Bremen Advocaten adviseert U in een vroegtijdig stadium over Uw rechten en plichten en staat U terzijde tijdens politieverhoren, verdedigt U bij de rechter of helpt om Uw schade op de dader te verhalen.

Neem tijdig contact met ons op zodat U weet wat waar U aan toe bent.


Huurrecht

Het huurrecht omvat de regels die gelden ten aanzien van het huren en verhuren van woon- en bedrijfsruimte.

Een huurder wordt onder meer geacht de huurtermijnen correct en stipt te voldoen. De verhuurder daarentegen wordt geacht het gehuurde te onderhouden en eventuele gebreken te herstellen, maar hij dient de huurder ook het ongestoorde huurgenot van het gehuurde te verschaffen. Gebeurt dit niet, dan kan dat tot een conflict leiden.

U kunt daarbij denken aan huurachterstand, een vordering tot ontruiming van het gehuurde, gebreken aan de woning of overlast die door de huurder wordt veroorzaakt c.q. die de huurder ondervindt.

Wij hebben ruime ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures, zowel voor de huurder als de verhuurder, maar wij adviseren U uiteraard graag bij het opstellen van huurovereenkomsten voor woonruimte en bedrijfsruimte.


Recht voor ondernemers

Zowel de startende als de gevestigde ondernemer wordt dagelijks geconfronteerd met (veranderende) regelgeving. Arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, vergunningen, rechten van consumenten, de Wet Bibob etc. etc.

Voor de ondernemer die graag datgene wil blijven doen waar hij sterk en goed in is bieden wij onze ervaring en kennis aan om hoofdzaken en bijzaken te scheiden en doelgericht te adviseren en problemen op te lossen.

Als adviseur en klankbord voor de ondernemer bieden wij meerwaarde door mee te denken, kostbare problemen te voorkomen of deze efficiënt op te lossen.


Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en de werknemer.

Wij treden voor zowel werkgevers als werknemers op.
Denk aan ontslagzaken, reorganisatie, (langdurige) ziekte, loonbetalingsverplichtingen en disfunctioneren van medewerkers.

Het opstellen van arbeidscontracten en reglementen en de toetsing hiervan verzorgen wij ook graag voor U.


Incasso

Heeft U een vordering die niet betaald wordt? Wij zorgen er graag voor dat debiteuren snel en correct betalen.

Wij verzorgen voor veel ondernemers een compleet incasso-traject in binnen- en buitenland. Daarbij proberen wij de termijnen zo kort mogelijk en de kosten zo laag mogelijk te houden. Indien het buitengerechtelijke traject niet tot betaling leidt, zal in overleg met u de verdere strategie besproken worden. Het starten van een procedure, het aanvragen van het faillissement maar ook aan het verkrijgen van zekerheid door het leggen van beslag.


Rechtsgebiedenregister

Mr Baltus heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de volgende hoofd- en rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk, burgerlijk recht, huurrecht en strafrecht waaronder financieel economisch strafrecht, jeugdstrafrecht en TBS.

Mr Bremen heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de volgende hoofd- en rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en Familierecht waaronder echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, jeugdbeschermingsrecht, ouderschap en erkenning.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voor meer informatie vraag ons gerust


U kunt altijd een afspraak maken voor een eerste, gratis kennismakingsgesprek van een half uur.
In dat eerste gesprek kunnen wij kennis maken, uw probleem bespreken en beoordelen of wij U kunnen helpen.

Neem contact op