Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Baltus

Artikel 1: Toepassingsgebied 

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan mr Baltus handelend onder de naam Advocatenkantoor Baltus, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Advocatenkantoor Baltus werkzaam is, ieder die door Advocatenkantoor Baltus wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Advocatenkantoor Baltus aansprakelijk is of kan zijn.

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: De opdracht

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Advocatenkantoor Baltus. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Advocatenkantoor Baltus vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Baltus leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Baltus wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Baltus komt. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.

3.2 Advocatekantoor Baltus sluit aansprakelijk voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, stagnatieschade enz.) uit.

3.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in
3.1. bedoelde verzekering plaatsvindt, is ieder aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gestelde honorarium.
3.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.5 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Baltus voor die schade, en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Baltus en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Baltus ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Advocatenkantoor Baltus in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Baltus dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Advocatenkantoor Baltus in verband met de invordering gemaakte kosten. Gelden die door Advocatenkantoor Baltus en/of haar Stichting(en) Derdengelden zijn ontvangen door of van derden ten behoeve van de opdrachtgever zullen eerst na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden aangewend tot verrekening met of ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Baltus verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van € 50,00 over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld

Artikel 5: Inschakeling van derden

5.1. Advocatenkantoor Baltus is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Advocatenkantoor Baltus in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor Baltus is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Baltus

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Advocatenkantoor Baltus ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Tarieven

Advocatenkantoor Baltus heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Advocatenkantoor Baltus enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

Artikel 7: Varia

7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Advocatenkantoor Baltus en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

7.4. Advocatenkantoor Baltus is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

7.5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Baltus is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Advocatenkantoor Baltus gevestigd is. Niettemin heeft Advocatenkantoor Baltus het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever. Advocatenkantoor Baltus is gevestigd te Landgraaf en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KVK 88646890. Deze algemene voorwaarden zijn tevens geplaatst op de website van Advocatenkantoor Baltus (www.baltusbremenadvocaten.nl).

Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Bremen

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan mr Bremen handelend onder de naam Advocatenkantoor Bremen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Advocatenkantoor Bremen werkzaam is, ieder die door Advocatenkantoor Bremen wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Advocatenkantoor Bremen aansprakelijk is of kan zijn.

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 2: De opdracht

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Advocatenkantoor Bremen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Advocatenkantoor Bremen vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.


Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Bremen leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Bremen wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Bremen komt. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.

3.2 Advocatekantoor Bremen sluit aansprakelijk voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, stagnatieschade enz.) uit.

3.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering plaatsvindt, is ieder aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gestelde honorarium.

3.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.5 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Bremen voor die schade, en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Bremen en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Bremen ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Advocatenkantoor Bremen in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Bremen dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Advocatenkantoor Bremen in verband met de invordering gemaakte kosten. Gelden die door Advocatenkantoor Bremen en/of haar Stichting(en) Derdengelden zijn ontvangen door of van derden ten behoeve van de opdrachtgever zullen eerst na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden aangewend tot verrekening met of ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Bremen verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van € 50,00 over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5: Inschakeling van derden

5.1. Advocatenkantoor Bremen is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Advocatenkantoor Bremen in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor Bremen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Bremen.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Advocatenkantoor Bremen ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Tarieven

Advocatenkantoor Bremen heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Advocatenkantoor Bremen enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

Artikel 7: Varia

7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Advocatenkantoor Bremen en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

7.4. Advocatenkantoor Bremen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

7.5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Bremen is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Advocatenkantoor Bremen gevestigd is. Niettemin heeft Advocatenkantoor Bremen het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever. Advocatenkantoor Bremen is gevestigd te Landgraaf en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KVK 88312534. Deze algemene voorwaarden zijn tevens geplaatst op de website van Advocatenkantoor Bremen (www.baltusbremenadvocaten.nl).

Heeft u nog vragen?


U kunt altijd een afspraak maken voor een eerste, gratis kennismakingsgesprek van een half uur.
In dat eerste gesprek kunnen wij kennis maken, uw probleem bespreken en beoordelen of wij U kunnen helpen.

Neem contact op